Petržalka MiZ 14.03.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 28.02.2023
 • 2. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinnú školskú dochádzk
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 5. bod Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre MUDr. Alenu Keskin, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Haanova 33, 851 04 Bratislava, pre A plus services, a. s., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome na Vyšehradská 25, 851 06 Bratislava, pre malíček, občianske združenie, Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome na Medveďovej 21, 851 04 Bratislava pre Vodník, s. r. o., A. Gwerkovej 1538/7, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 188, pre Martin Major, Furdekova 6, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na predlženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 959/6, pre Micho Gusto s.r.o., Klemensova 12, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Vypustený
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 13. bod . Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka na podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Obnova plavárne - ZŠ Pankúchova 4, Bratislava“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
 • 14. bod Návrh zámeru dlhodobého prenájmu Športovej haly Prokofievova 2 pre Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. a spolufinancovania v prípade podania žiadosti o dotáciu na projekt „Obnova Športovej haly Prokofievova 2“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
 • 15. bod Zámer čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu Medveďovej 21, Bratislava
 • 16. bod Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 17. bod Zvýšenie cien energií na Petržalskej plavárni
 • 18. bod Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok, ktoré prešli na mestskú časť Bratislava – Petržalka pri zrušení príspevkovej organizácie Bytový podnik Petržalka, p. o. bez právneho nástupcu, z účtovníctva
 • 19. bod Prerokovanie upozornenia krajskej prokuratúry vo veci Petržalského parkovacieho systému (PPS) ako regulácie dočasného parkovania motorových vozidiel
 • 20. bod Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk
 • 21. bod Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 22. bod Návrh na vymenovanie a odvolanie členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o. a Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o.
 • 23. bod . Návrh na voľbu a odvolanie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 24. bod Ročná správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Petržalka za rok 2022
 • 25. bod Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Petržalka za 1. polrok roka 2022
 • 25a. bod Vystúpenie občanov
 • 26. bod Správa z kontroly dodržiavania interných smerníc na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022
 • 27. bod Interpelácie
 • 28. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: