Petržalka MiZ 11.04.2023

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

  • Otvorenie, schválenie programui zasadnutia, voľba overovateľov a návrhovej komisie
  • 1. bod Návrh na prenájom Športovej haly Prokofievova nachádzajúcej sa na ulici Prokofievova č. 2, Bratislava, súpisné číslo 998, a podnájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3425 – na ktorej je Športová hala postavená, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • 2. bod Schválenie spolufinancovania pre Športové zariadenia Petržalky na podanie projektu „Obnova Športová hala Prokofievova 2“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry č. 2022/002
  • 3. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka na podanie projektu „Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne – ZŠ Pankúchova 4, Bratislava“ Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002 vyhlásenej Fondom na podporu športu
  • 4. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka projektu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: „Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava“

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: