Petržalka MiZ 27.06.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.05.2023
 • 2. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022
 • 3. bod Návrh VZN o poskytovani fin.
 • 4. bod Optimalizácia plavárne
 • 5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023
 • 6. a 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2023 zo dňa 27. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 8. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 9. bod Návrh na delegovanie do Rady školy
 • 10. bod Návrh na uzavretie nájmu pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/10 pre Regent and Co, spol. s.r.o., Vlastenecké námestie 3, 851 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh zámeru predaja, návrh na predĺženie doby nájmu k existujúcim nájomným zmluvám, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh zámeru na rozšírenie nájomného vzťahu k predmetu nájmu na celý objekt bývalej materskej školy na Vavilovovej ulici č. 18, súpisné číslo 1221 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4481 v k. ú. Petržalka, pre Súkromnú materskú školu, n. o
 • 12. bod Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Terňa a v k. ú. Záhradné, okres Prešov, pre Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh zámeru predaja predmetných poľnohospodársky
 • 13. - 27. bod Nájmy a prevody (majetkové body)
 • 28. bod Návrh na vypracovanie investičného plánu na obdobie 2024-2026
 • 29. bod Návrh na vyčlenenie legálnej graffiti steny
 • 30. bod Návrh na predloženie podrobného harmonogramu rekonštrukcie chodníkov a debarierizačných opatrení
 • 31. bod Návrh na predloženie dokumentu Pasportizácia Terás – statický posudok
 • 32. bod Návrh na urovnanie súdnych sporov a vysporiadanie pohľadávok spoločnosti JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o.
 • 33. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka na podanie žiadosti o dotáciu projektu „Modernizácia atletického oválu v areáli ZŠ Pankúchova a basketbalových ihrísk v areáli ZŠ Holíčska“ v zmysle výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti podpory rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne, podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • 34. bod Súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s rozšírením predmetu podnikania
 • 35. bod Rozšírenie predmetu podnikania Športových zariadení Petržalky, s.r.o. z dôvodu rozšírenia rozsahu poskytovaných služieb
 • 36. bod Návrh na zrušenie bodu B uznesenia č. 459/2021 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 9.11.2021 – Petícia zachráňme Petržalku
 • 37. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 419/2021 – Zrušenie poplatku za sobáš na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 38. bod . Návrh na zmenu (opravu) uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 82 zo dňa 18. apríla 2023
 • 39. bod . Návrh na zrušenie bodu B uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494/2021 zo dňa 27.12.2021
 • 40. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 634/2022 zo dňa 27. septembra 2022
 • 41. bod . Petržalský Parkovací systém – žiadosť o usmernenie od Ministerstva dopravy
 • 42. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2023 z ....2023 o nájme bytov
 • 43. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2023 z ....2023 o nájme bytov
 • 44. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka z
 • 45. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2023
 • 46. bod Správa z kontroly v Miestnej knižnici Petržalka
 • 47. bod Návrh na aktualizáciu miestnej knižnice
 • 48. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava
 • 49. bod Interpelácie
 • 50. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: