Petržalka MiZ 07.11.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 15.10.2023
 • 2. bod Návrh zámeru kúpy bytov na ulici Ondreja Štefanka 3274/2
 • 3. bod Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 146 zo dňa 26.09.2023 týkajúceho sa kúpy Tenisového areálu Slávia Právnik Bratislava v lokalite Veľký Draždiak
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2023 zo dňa ... ... 2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava ako súčasť Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava
 • 5. bod Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • 6. bod Návrh na odňatie zvereného majetku – osobných motorových vozidiel v správe Strediska sociálnych služieb Petržalka
 • 7. až 18. bod Spoločné prerokovanie
  7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Miestny športový klub Iskra Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh na prenájom športoviska – tenisových kurtov na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1061, v k. ú. Petržalka a nebytového priestoru v objekte ZŠ Gessayova 2, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 1262 pre Ing. Vladimíra Vavríka, bytom Lachova 25, 851 03 Bratislava a Ing. Vladislava Malinovského, bytom Lichnerova 27,
  10. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holíčska 30, Bratislava, pre Materské centrum Budatko, Holíčska 30
  11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Ambroseho 1
  12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho ul. č. 2
  13. . Návrh na prenájom nebytového priestoru na Ambroseho 15, v k. ú. Petržalka, pre Zlepšenie sveta, ú. z. Bahájskeho spoločenstva v SR
  14. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov v Pavilóne detských ihrísk na Gessayovej 22
  15. Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove sociálneho zariadenia trhoviska Mlynarovičova ul., pre PIMM s. r. o., Holíčska 46
  16. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Domu kultúry Lúky, Vígľašská 1, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Ing. Mariannu Vankovú
  17. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
  18. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi v k. ú. Petržalka
 • 19. bod Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti BratislavaPetržalka 2029
 • 20. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 21. bod . Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 • 22. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 23. bod Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Kultúrnych zariadení Petržalky a zrušenie Štatútu Kultúrnych zariadení Petržalky
 • 23a. bod Stanovisko k VZN o poplatku za znečistenie ovzdušia malém zdrojom znečisťovanie ovzdušia
 • 24. bod Návrh na zrušenie Zásad vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti BratislavaPetržalka, schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 44 zo dňa 31. 03. 2015
 • 25. bod . Interpelácie
 • 26. bod . Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: