Petržalka MiZ 06.02.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. - 3. bod Zloženie sľubu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka,Návrh na voľbu a odvolanie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,Návrh na ustanovenie poslankyne do funkcie sobášiacej
 • 4. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.01.2024
 • 5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024
 • 6. bod Schválenie spolufinancovania pre Športové zariadenia Petržalky na podanie projektu „Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne - ZŠ Holíčska 50, Bratislava“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry č. 2023/001
 • 6a. bod Návrh na vyhlásenie VK na konateĺa SZP
 • 7. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka na podanie projektu „Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne - ZŠ Budatínska 61, Bratislava“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry č. 2023/001
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.../2024 zo dňa ...... o poskytovaní sociálnych služieb a určovaní úhrad za ich poskytovanie
 • 9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 12/2023 z 12. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2020 zo dňa 16. septembra o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 10. bod Návrh na kúpu bytu č. 3 na 4. poschodí a nebytového priestoru 3 – garáže, v administratívnej budove na ulici Ondreja Štefanka 2, v k. ú. Petržalka, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka
 • 11- 19. bod Spoločné prerokovanie majetkých vecí
 • 19a. bod Slovo pre verejnosť
 • 20. bod Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • 21. bod Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok, ktoré prešli na mestskú časť BratislavaPetržalka pri zrušení príspevkovej organizácie Bytový podnik Petržalka, p. o. bez právneho nástupcu, z účtovníctva
 • 22. bod Súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s rozšírením predmetu podnikania
 • 23. bod Schválenie investičných akcií obchodnej spoločnosti Petržalská výstavba, spol. s. r. o.
 • 24. bod Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • 25. bod Informácia o koncepčnom zámere „Petržalská zdravá škola“ – stravovanie detí v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 26. bod Návrh na voľbu členov dotačnej komisie podľa VZN č. 11/2023 z 12. decembra 2023 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 27. bod Návrh na delegovanie poslanca do rady školy
 • 28. bod . Čiastková správa z kontroly ochrany osobných údajov zamestnancov, kontrola všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere
 • 29. bod Ročná správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Petržalka za rok 2023
 • 30. bod Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Petržalka za rok 2023
 • 31. bod Návrh na priznanie odmeny Ing. Diane Chovancovej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 32. bod Interpelácie
 • 33. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: