Petržalka MiZ 25.06.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.05.2024
 • 2. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023
 • 3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024
 • 3. bod Pokračovanie (stiahnutie materiálu)
 • 4. bod Návrh na určenie mesačného platu starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 5. bod Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka ako člena v energetickom spoločenstve ES Bratislava-Petržalka, ktoré bude založené ako občianske združenie
 • Vystúpenie občanov
 • 6. bod Informácia o zámere prekládky nadzemného 110kV VVN vedenia, Veľký Draždiak
 • 7. bod Návrh na rozšírenie predmetu podnikania mestskej časti Bratislava-Petržalka a obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Petržalská výstavba, spol. s r. o. v rozsahu voľnej živnosti – sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 • 8. bod Schválenie doplnených investičných akcií obchodnej spoločnosti Petržalská výstavba, s. r. o.
 • 9. bod Schválenie doplnenia spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka v projekte Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov – Petržalka, podporeného cez Environmentálny fond, oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny
 • 10. bod . Návrh na schválenie memoranda o porozumení a spoločnom postupe s CRESCO Real Estate, a. s
 • 11. bod Návrh na prenájom časti objektu „Prístavba základnej školy na Beňadickej ulici – 12 tried ZŠ, soc. zariadenie a šatne. Prístavba je napojená na jestvujúcu ZŠ spojovacím krčkom“, Beňadická 38/A, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, 851 06 Bratislava, IČO: 30 843 006, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na prenájom športoviska na časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3188 a parc. č. 3194/1 v areáli Základnej školy, Tupolevova 20, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Jozefa Vanča, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod . Návrh na zmenu výmery predmetu nájmu, výšky nájomného a zmenu doby nájmu predmetu nájmu - nebytových priestorov v objekte MŠ Macharova č. 1 na ulici Macharova 1, Bratislava-Petržalka súpisné číslo 1246 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4574 v k. ú. Petržalka, pre Súkromnú základnú umeleckú školu Macharova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 14. bod Návrh na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/64, pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 15. bod Návrh na kúpu nebytových priestorov č. 1 a č. 2, vrátane príslušenstva nebytových priestorov č. 1 a č. 2, v Bytovom dome na ulici Šustekova 21, v k. ú. Petržalka, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka
 • 16. bod Návrh na odňatie zvereného majetku – bazén so zázemím v objekte Základnej školy, Pankúchova 4, Bratislava v správe Základnej školy, Pankúchova 4, Bratislava
 • 17. bod . Prerokovanie žiadosti o predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5418/4 v k. ú. Petržalka, na základe ponuky spoločnosti WLPM, s. r. o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava,
 • 18. bod Návrh na schválenie odplatného prevodu pozemku registra „C“ KN parc. č. 1406/9, pod budovou VÚB na Rovniankovej ulici 3/A vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a zámer kúpy bytových priestorov nachádzajúcich sa v budove expozitúry VÚB
 • 19. bod Schválenie dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08-65-2015 s TŠP - tenisová škola Petržalka, o. z., na ZŠ Dudova 2
 • 20. bod . Návrh na schválenie ukončenia nájomného vzťahu nájomnej zmluvy č. 08-33-2008 - Športová hala Gercenova
 • 21. bod Informácia o stave majetku - nebytová budova Klubovňa-bufet, nachádzajúca sa v areáli ZŠ Pankúchova č. 4, po ukončení nájmu FC Petržalka družstvo a vrátení majetku
 • 22. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2024/2025 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalky
 • 23. bod Návrh na voľbu a odvolanie členov z rád škôl
 • 24. bod Návrh na odvolanie a vymenovanie členov dozorných rád obchodných spoločností
 • 25. bod Návrh na ustanovenie poslanca do funkcie sobášiaceho
 • 26. bod Ukončenie zasadnutia z dôvodu neuznášaniaschopnosti

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: