Petržalka MsZ 26.09.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.08.2023
 • 1a. bod Návrh o zverejnenie pozemku
 • 2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023
 • 2. bod Pokračovanie
 • 3. bod Návrh uznesenia k Žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 • 4. bod Návrh na kúpu Tenisového areálu Slávia Právnik Bratislava, v lokalite Veľký Draždiak, Tematínska 5, v k. ú. Petržalka, pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka
 • 5. bod Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1061 v k. ú. Petržalka, pre Športové zariadenia Petržalky, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 347 v k. ú. Petržalka, pre Bratislavský samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru na Gercenova 8/F, v k. ú. Petržalka, pre Spojená škola Svätej Rodiny, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. až 29 bod Spoločné prerokovanie majetkových bodov
 • Slovo pre verejnosť
 • 29a. bod VK Športové zariadenie
 • 30. bod Informácia o stave fyzického odovzdania a prevzatia nehnuteľného majetku v zmysle Protokolu č. 11 88 0050 22 00 zo dňa 23.06.2022 o odňatí nehnuteľného majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka, v k. ú. Petržalka na ulici Haanova 10
 • 31. bod Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok, ktoré prešli na mestskú časť Bratislava – Petržalka pri zrušení príspevkovej organizácie Bytový podnik Petržalka, p. o. bez právneho nástupcu, z účtovníctva
 • 32. bod Riešenie ďalšieho fungovania rozpočtovej organizácie Kultúrne zariadenia Petržalky
 • 33. bod Koncepcia rozvoja Miestnej knižnice Petržalka do roku 2030 s prioritami do roku 2026
 • 34. bod Návrh na zaradenie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka do Rady školy pri MŠ Vyšehradská a Rady školy pri MŠ Bzovícka na volebné obdobie 2022-2026
 • 35. bod Návrh na voľbu neposlankyne do Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 36. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2023
 • 37. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2023
 • 38. bod Správa z kontroly z postúpeného podnetu od ÚVO verejného obstarávateľa Kultúrne zariadenia Petržalky
 • 39. bod Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Petržalka za 2. polrok roka 2022
 • 40. bod Interpelácie
 • 41. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: