Piešťamy MsZ 12.05.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie - schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 24.03.2022
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany TRHOVÝ PORIADOK – KKC ARTA PIEŠŤANY
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016 a v znení VZN č.11/2019
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, TRHOVÝ PORIADOK – FARMÁRSKE TRHY č. 4/2016
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
 • 8. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021
 • 9. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2021
 • 10. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2021
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
 • 16. bod Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre občianske združenie DINO
 • 17. bod Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou výstavby verejnoprospešnej infraštruktúry polyfunkčného Projektu Piešťany, lokalita Bratislavská a Broskyňová
 • 18. bod Návrh lokalít pre umiestnenie verejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v meste Piešťany
 • 19. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre spol. NEXA, s. r. o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
 • 20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
 • 21. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Stefana Eliasa, lokalita Priemyselná ulica Piešťany
 • 22. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805 uzavretej medzi Mestom Piešťany a nájomcom AUREUM s. r. o.
 • 23. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a Simonou Moravčíkovou
 • 24. bod Súhlas so zriadením sídla pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR na adrese Kukučínova 1672/21
 • 26. bod Návrh majetko-právneho riešenia parkoviska pred Letiskom vo vlastníctve Mesta Piešťany za účelom jeho stráženia
 • 26. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č. 2871405 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a nájomcami Jozefom Nedelkom a Jankou Nedelkovou,
 • 27. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3.zasadnutia MsZ r. 2022
 • 28. bod Rôzne
 • 29. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: