Piešťany MsR (titulky) 20.05.2024

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
  • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 15.04.2024 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 25.04.2024
  • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
  • 4. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Pavlom Hvozdekom
  • 5. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre RNDr. Magdalénu Smoleňovú, lokalita Pod Párovcami
  • 6. bod Vianočné trhy v meste Piešťany – výber z možných riešení spôsobu organizovania Vianočných trhov v meste Piešťany
  • 7. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: