Piešťany MsR 25.10.2021

Zasadnutie Ms. rady Piešťany

 • 3. bod Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 v znení neskorších noviel o záväznej časti Územného plánu sídelného útvaru (mesta) Piešťany (Zmeny a doplnky č.12)
 • 4. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh na presun finančných prostriedkov v rozpočte ZUŠ na rok 2021
 • 7. bod Parkový poriadok – Mestský park Piešťany
 • 8. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Piešťany na roky 2021 – 2027
 • 9. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektu
 • 10. bod Návrh na vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany
 • 11. bod Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany
 • 12. bod Návrh na zriadenie vecného bremena s povinným Železnice Slovenskej republiky v prospech Mesta Piešťany v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia Dopravná ulica v Piešťanoch“
 • 13. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 98/2020 zo dňa 27.08.2020 (uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ingrid Pobjeckou lokalita Vodárenská ul.)
 • 14. bod Návrh na opätovné prerokovanie materiálu - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmlúv o zriadení vecných bremien v súvislosti so stavbou „Bytový dom Záhradky“, lokalita Brigádnická, Piešťany
 • 15. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: