Piešťany MsR 29.11.2021

Zasadnutie Ms. rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 25.10.2021 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 04.11.2021
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 • 4. bod Návrh dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera a Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • 5. bod Informácia o pracovnom materiáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR -„Pilotný projekt voľnočasových poukazov“
 • 6. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • 7. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • 8. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • 9. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
 • 10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS o. z.
 • 11. bod Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Občianske združenie SOFISTICA
 • 12. bod Návrh zmeny Nájomnej zmluvy č. 2091205 zo dňa 04.06.2012 – podnájom KIRA n. o.
 • 13. bod Zrušenie uznesenia MsZ č. 106/2021 - Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia Dopravná ul. V Piešťanoch“
 • 14. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Združením obcí Zelená cesta
 • 15. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Andrejom Málikom
 • 16. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na rok 2022
 • 17. bod Vymenovanie riaditeľa PO MsKS Mesta PIešťany
 • 18. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: