Piešťany MsR 02.05.2022

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1-5. bod Otvorenie, program
  2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 14.03.2022
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany TRHOVÝ PORIADOK – KKC ARTA PIEŠŤANY
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016 a v znení VZN č.11/2019
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, TRHOVÝ PORIADOK – FARMÁRSKE TRHY č. 4/2016
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
 • 7. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021
 • 8. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2021
 • 9. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2021
 • 10-11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt 11. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti a podnikania (9.18 MB)
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
 • 16. bod Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre občianske združenie DINO, rev.správa
 • 17. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zmene spoločného priestoru bývalej práčovne bytového domu na príslušenstvo bytu č. 1 a zmena veľkosti spoluvlastníckych podielov prislúchajúcich k jednotlivým priestorom – bytový dom na Pribinovej ul. 1724/2 v Piešťanoch
 • 18. bod Návrh lokalít pre umiestnenie verejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá
 • 19. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre spol. NEXA, s. r. o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
 • 20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
 • 21. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Stefana Eliasa, lokalita Priemyselná ulica Piešťany
 • 22-27. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805 uzavretej medzi Mestom Piešťany a nájomcom AUREUM s. r. o.
  23. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a Simonou Moravčíkovou
  24. Súhlas so zriadením sídla pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR na adrese Kukučínova 1672/21
  25. Návrh majetko-právneho riešenia parkoviska pred Letiskom vo vlastníctve Mesta Piešťany za účelom jeho stráženia
  26- Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č. 2871405 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a nájomcami Jozefom Nedelkom a Jankou Nedelkovou,

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: