Piešťany MsR 13.06.2022

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 02.05.2022
 • 3. bod . Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zrušení Elokovaného pracoviska, Školská 5, Veľké Kostoľany, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany a Dodatok k zriaďovacej listine
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2022, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022
 • 7. bod Voľby do orgánov samosprávy obcí - spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
 • 8. bod Koncepcia rozvoja športu, športovej infraštruktúry a podpory športovej činnosti
 • 9. bod Koncepcia statickej dopravy
 • 10. bod Aktualizácia koncepcie detských ihrísk v meste Piešťany
 • 11. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021
 • 12. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2021
 • 13. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021
 • 14. bod Dopad energetickej krízy na rozpočet Služieb mesta Piešťany
 • 15. bod Návrh na zapojenie finančných prostriedkov zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti na preklenutie nedostatku bežných finančných prostriedkov z dôvodu enormného rastu cien energií
 • 16. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 – Záverečný účet
 • 17. bod Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 950 000 € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany
 • 18. bod Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 532 019,68 € na zabezpečenie predfinancovania investičných akcií realizovaných zo spoločných programov SR a EÚ a zo ŠR SR
 • 19. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2022
 • 20. bod Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti a podnikania
 • 21. bod Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany – zastávka v Kocuriciach
 • 22. bod Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Piešťany.
 • 23. bod Návrh na nájom pozemku Mesta Piešťany pre spol. Nexa, s. r. o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
 • 24. bod Návrh na nájom pozemku Mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. denou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s RNDr. Vierou Melicháčovou
 • 26. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Evu Horejšovú, lokalita Sasinkova
 • 27. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o starostlivosti o zeleň s Centrom architektúry, o. z.
 • 28. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Royova 1650/1 Piešťany
 • 29. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: