Piešťany MsR 06.02.2023

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 28.12.2022 a Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 25.01.2023
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 4. bod Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu Mesta Piešťany a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 v znení neskorších noviel o záväznej časti územného plánu sídelného útvaru (mesta) Piešťany (zmeny a doplnky č. 13
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 8. bod Návrh na odvolanie a na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 9. bod Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany
 • 10. bod Návrh zápisu do Kroniky mesta Piešťany za I. polrok 2022
 • 11. bod Zmena členov Redakčnej rady informačného spravodaja Radnica informuje z radov poslancov mestského zastupiteľstva
 • 12. bod Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 • 13. bod Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.
 • 14. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023
 • 15. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Royova 1650/1 Piešťany
 • 16. bod Návrh na uzatvorenie odplatnej zmluvy o zmene spoluvlastníckych podielov na spoločnom priestore bývalej práčovne bytového domu Pribinova 1724/2 v Piešťanoch
 • 17. bod Schválenie spolufinancovania pre podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na projekt Rekonštrukcie chladenia na Zimnom Štadióne
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou ANL s. r.
 • 19. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou TANEX, spol. s. r. o
 • 20. bod Návrh na uzatvorenie Dohody o náhrade za obmedzenie v užívaní nehnuteľností pri budovaní vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete s Orange Slovensko, a. s.
 • 21. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a SLO INVEST, s. r.
 • 22. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a spoločnosťou Ing. Ružena Straková, s. r. o.
 • 23. bod Návrh na zmenu zástupcov Mesta Piešťany v právnických osobách – personálna nominácia do orgánov
 • 24. bod Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany
 • 25. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti
 • 26. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: