Piešťany MsR 16.10.2023

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 18.09.2023
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 12/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 4. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh na odpustenie zmeškanej lehoty podľa článku 4 bod 5. Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 2272202, pre prijímateľa dotácie OZ Bazén
 • 6. bod Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti
 • 7. bod Návrh na prevod pozemku pre Mareka Samka
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 1562305 uzavretej medzi Mestom Piešťany a nájomcom Prvým futbalovým klubom Piešťany, o. z.
 • 9. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 3950805 s Miloš Nezbeda – Kľúčová služba a Sĺňava Piešťany, s. r. o.
 • 10. bod Stiahnutý ( Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou Bjoern, s. r. o. )
 • 11. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany a Mgr. Petrom Zaťkom + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: