Piešťany MsR 22.01.2024

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
 • 2. bod Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 • 3. bod Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany k výkonu sobášiaceho
 • 4. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 4.12.2023 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 28.12.2023, plnenie uznesení Mestskej rady za obdobie január – december 2023
 • 5. bod Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany
 • 6. bod Správa o preskúmaní Územnoplánovacej dokumentácie mesta Piešťany – Návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany
 • 7. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Robertom Kopányim a manželkou Júliou
 • 8. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Bc. Lukáša Brunovského,lokalita Detvianska
 • 9. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany
 • 10. bod Areál Lodenica – návrh špecifikácie všeobecne prospešných služieb, vyjadrenie ekon. odboru
 • 11. bod Koncepcia kultúry – výber spracovateľa a špecifikácia obsahu - Materiál presunutý na nasledujúce zasadnutie Mestskej rady mesta Piešťany na základe odporúčania Komisie pre kultúru a cestovný ruch zo dňa 15. 01. 2024
 • 12. bod Výber diela na reštaurovanie - Materiál presunutý na nasledujúce zasadnutie Mestskej rady mesta Piešťany na základe odporúčania Komisie pre kultúru a cestovný ruch zo dňa 15. 01. 2024
 • 13. bod Voľba člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 14. bod Voľba člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 15. bod Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany
 • 16. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti
 • 17. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: