Piešťany MsZ (titulky) 30.05.2024

Zasadnutie mestského zastuúiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Pripomienky a dopyty občanov
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
 • 4. bod Návrh na uzatvorenie z zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a nájomcom Občianske združenie divadelný festival Piešťany
 • 5. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Pavlom Hozdekom
 • 6. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre RNDr. Magdalénu Smoleňovú, lokalita Pod Párovcami
 • 7. bod Vianočné trhy v meste Piešťany – výber z možných riešení spôsobu organizovania Vianočných trhov v meste Piešťany
 • 8. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. MsZ 2024
 • 9. bod Odvolanie člena komisie z radov verejnosti
 • 10. bod Rôzne
 • 11. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: