Piešťany MsZ (titulky) 27.06.2024

Zasadnutie mestského zastuúiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaných dňa 25.apríla 2024 a dňa 30. mája 2024
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2023
 • 5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2023
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2023
 • 7. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2023
 • 8. bod Návrh na zmenu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2024
 • 9. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 – Záverečný účet
 • 10. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024
 • 11. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Dodatku č. 8 k nájomnej zmluve č. 995224 so spoločnosťou DRV HOLDING j. s. a.
 • 12. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s Ing. Jozefom Vavrom a Marcelou Vavrovou
 • 13. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • 14. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy so spoločnosťou Respect Slovakia, s. r. o.
 • 15. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a vlastníkmi bytov v bytovom dome ul. A. Dubčeka 3534/2
 • 16. bod Návrh Zmeny Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany
 • 17. bod Súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru a návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme č. 1562305 uzavretej medzi Mestom Piešťany a nájomcom Prvý futbalový klub Piešťany, o. z.
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a nájomcom OZ Bábence
 • 19. bod Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, Základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 20. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2023
 • 21. bod Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie NFP a spolufinancovania Projektu „Mestský park Piešťany – rekonštrukcia Centrálna lúka“
 • 22. bod Návrh na čerpanie úveru z Environmentálneho fondu na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Piešťany“ zameraný na energetickú efektívnosť
 • 23. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2024
 • 24. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2024
 • 25. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: