Piešťany MsZ 22.10.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 27.08.2020
 • 3. bod Informácia o personálnom obsadení funkcie zástupcu náčelníka pre hliadkovú činnosť a zástupcu náčelníka pre veci technické Mestskej polície mesta Piešťany
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok – Trhovisko CENTRUM
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok – Trhovisko KOCKA
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok – Vianočné trhy
 • 7. bod Návrh na všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 10/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 8. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Piešťany v správe Bytového podniku Piešťany, s. r. o. v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19
 • 9. bod Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany ako súčasti Základnej školy, Brezová 19, Piešťany zo Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešť
 • 10. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti sociálnej a zdravotníckej
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a enviromentalistiky
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
 • 16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja
 • 17. bod Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a. s.
 • 18. bod Návrh na prenájom pozemku medzi Mestom Piešťany a Ing. Petrom Červinkom a Danou Červinkovou, lokalita Nábrežie Ivana Krasku Piešťany
 • 19. bod Návrh na prenájom pozemku medzi Mestom Piešťany a Dušanom Legátom a Ivanou Legátovou, lokalita Nábrežie Ivana Krasku, Piešťany
 • 20. bod Žiadosť o zriadenie vecného bremena a uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou v zastúpení spoločnosťou Eurokapitál s. r. o.
 • 21. bod Návrh na prenájom pozemku medzi Mestom Piešťany a Ing. Soňou Jurčiakovou a Ing. Jánom Jurčiakom, lokalita Kalinčiakova, Piešťany
 • 22. bod Návrh na darovanie pozemku Mestu Piešťany – od spoločnosti PONTE MVO s. r. o.
 • 23. bod Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 25/2020 a návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom vnútra a Mestom Piešťany, lokalita Kocurice
 • 24. bod Návrh zámeru na prenájom pozemku Mesta Piešťany pre Petra Kohúta, lokalita Staničná ul. Piešťany
 • 25. bod Združenie finančných prostriedkov Mesta Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja na Rekonštrukciu oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch
 • 26. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 5.zasadnutia MsZ r. 2020
 • 27. bod Podnet Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
 • 28. bod Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 20 tis eur
 • 29. bod Návrh na zmenu uznesenia 95/2020
 • 30. bod Návrh na nájom pozemkov pod cestou za účelom rekonštrukcie cesty
 • 31. bod Rôzne
 • 32. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: