Piešťany MsZ 09.12.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 04.11.2021
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 • 6. bod Informácia o pracovnom materiáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR : Pilotný projekt voľnočasových poukazov
 • 7. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • 8. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • 9. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • 10. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
 • 11. bod Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS o. z.
 • 12. bod Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Občianske združenie SOFISTICA
 • 13. bod Návrh zmeny Nájomnej zmluvy č. 2091205 zo dňa 04.06.2012 – podnájom KIRA n. o.
 • 14. bod Návrh opravy uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 14/2021
 • 15. bod Zrušenie uznesenia MsZ č. 106/2021 - Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavby Rekonštrukcia Dopravná ul. v Piešťanoch
 • 16. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Združením obcí Zelená cesta
 • 17. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Andrejom Málikom
 • 18. bod Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
 • 19. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemkov medzi Slovenskou republikou – správcom Železnice SR a Mestom Piešťany, lokalita Staničná ul. pri železničnej stanici
 • 20. bod Návrh na spolufinancovanie projektu k žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu
 • 21. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6.zasadnutia MsZ r. 2021
 • 22. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2022
 • 23. bod Návrh Harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na 1. polrok 2022
 • 24. bod Rôzne _Informácia o vydaní nového Organizačného poriadku
 • 25. bod Interpelácie poslancov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: