Piešťany MsZ 24.01.2022

Zasadnutie Ms. rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 29.11.2021 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 9.12.2021
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 4. bod . Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 5. bod Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany na základe podnetov fyzických a právnických osôb
 • 6. bod Návrh Dodatku č. 8/2022 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera a Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • 7. bod . Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera a OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Základnou školou F. E. Scherera v Piešťanoch a o. z. Priatelia spoločenstva CENACOLO
 • 9. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo vlastníctve mesta Piešťany v správe Bytového podniku Piešťany, s. r. o. v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19 – 3. vlna.
 • 10. bod Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • 11. bod . Návrh na uzatvorenie Dodatku č.10 k Nájomnej zmluve č.3500505, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • 12. bod . Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a manželmi Ing. Filipom Kozákom a Mgr. Miroslavou Kozákovou
 • 13. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Janu Svoradovú, Martinu Horvátovú a Mgr. Ľubicu Valovičovú, lokalita Orviská cesta
 • 14. bod . Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou BILLA REALITY SLOVENSKO, s. r. o ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom
 • 15. a 16. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti 16. Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: