Piešťany MsZ 24.03.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu, overovatelia, návrhová komisia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 03.02.2022
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 5. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2022
 • 6. bod Návrh na vyradenie Elokovaného pracoviska, Školská 5, Veľké Kostoľany, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany zo Siete škôl a školských zariadení SR
 • 7. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre manželov Petra Urbanca a Beátu Urbancovú, lokalita Krížna
 • 8. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre manželov Ing. et Ing. Martina Ševčíka a Ing. Janu Ševčíkovú, lokalita Valová
 • 9. bod Návrh na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a spol. FUERTES REAL s. r. o.
 • 10. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spol. MS Finance3, s. r. o.
 • 11. bod Návrh Dodatku č.2 k Zmluve o výpožičke č. 2501607 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým futbalovým klubom Piešťany, o. z
 • 12. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom
 • 13. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku medzi Mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a. s. a BP01 s. r. o
 • 14. bodNávrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 125/2021 zo dňa 04.11.2021
 • 15. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2.zasadnutia MsZ r. 2022
 • 16. bod Rôzne
 • 17. bod Interpelácie poslancov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: