Piešťany MsZ 16.02.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.12.2022 a dňa 25.01.2023
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Informácia vo veci Zimného štadióna v Piešťanoch – priestory tzv. JÁGRS BAR PIEŠŤANY – pozn.: návrh na neverejné rokovanie podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení v spojitosti s § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení – v časti podania informácie a diskusie k nej
 • 5. bod Voľba hlavného kontrolóra
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 7. bod Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu Mesta Piešťany a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 v znení neskorších noviel o záväznej časti územného plánu sídelného útvaru (mesta) Piešťany (zmeny a doplnky č. 13)
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 11. bod Návrh na odvolanie a na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 12. bod Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany
 • 13. bod Zmena členov Redakčnej rady informačného spravodaja Radnica informuje z radov poslancov mestského zastupiteľstva
 • 14. bod Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 • 15. bod Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.
 • 16. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023
 • 17. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Royova 1650/1 Piešťany
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o vysporiadaní finančných vzťahov súvisiacich so zmenou spoluvlastníckych podielov na spoločnom priestore bývalej práčovne bytového domu Pribinova 1724/2 v Piešťanoch
 • 19. bod Schválenie spolufinancovania pre podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na projekt Rekonštrukcie chladenia na Zimnom Štadióne
 • 20. bod Schválenie spolufinancovania pre podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na projekt Rekonštrukcie chladenia na Zimnom Štadióne
 • 21. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou ANL s. r. o
 • 22. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou TANEX, spol. s. r. o.
 • 23. bod Návrh na uzatvorenie Dohody o náhrade za obmedzenie v užívaní nehnuteľností pri budovaní vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete s Orange Slovensko, a. s.
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a SLO INVEST, s. r. o
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a spoločnosťou Ing. Ružena Straková, s. r. o
 • 26. bod Návrh opravy uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 135/2022
 • 27. bod Návrh na zmenu zástupcov Mesta Piešťany v právnických osobách – personálna nominácia do orgánov
 • 28. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2023
 • 29. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2022
 • 30. bod Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany
 • 31. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti
 • 32. bod Rôzne
 • 33. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: