Piešťany MsZ 29.06.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 27.04.2023
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany
 • 6. bod Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 10/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 v znení neskorších noviel o záväznej časti Územného plánu sídelného útvaru (mesta) Piešťany
 • 7. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2022
 • 8. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2022
 • 9. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2022
 • 10. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2022 – Záverečný účet
 • 11. bod Info o Lodenici
 • 12. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023
 • 13. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2022
 • 14. bod Návrh na rozšírenie použitia prekleňovacieho úveru na zabezpečenie predfinancovania investičných akcií realizovaných zo spoločných programov SR a EÚ a zo ŠR SR
 • 15. bod Návrh na prevod akcií spoločnosti Prima banky Slovensko, a. s
 • 16. bod Návrh primátora mesta Piešťany na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta Piešťany
 • 17. bod Návrh primátora mesta Piešťany na vymenovanie mestského kronikára Mesta Piešťany
 • 18. bod Voľba prísediacich pre okresný súd, Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany
 • 19. bod Návrh na schválenie zmeny v osobe prenajímateľa z mesta Piešťany na Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v prípade nehnuteľnosti, ktorých správa prechádza na Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v nadväznosti na uzatvorenie Dodatku č. 2 ku Komisionárskej zmluve číslo : 1292108
 • 20. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť rozvoja a telesnej kultúry a telovýchovy
 • 21. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s PRVÝ FUTBALOVÝ KLUB PIEŠŤANY, o.z
 • 22. bod Návrh na zámenu pozemkov a návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi mestom Piešťany a Ing. Ladislavom Kusendom
 • 23. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a. s. a spoločnosťou KURSALON s. r. o. a návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Milošom Markom a Gabrielou Markovou
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Občianskym združením SĹŇAVA PIEŠŤANY
 • 26. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • 27. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a.s. a spoločnosťou LiV - EPI, s.r.o
 • 28. bod Návrh na zástupcu mesta Piešťany v právnickej osobe – personálna nominácia do orgánu
 • 29. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu6. zasadnutia MsZ r. 2023
 • 30. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2023
 • 31. bod Informácia o vydaní nového organizačného poriadku
 • 32. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
 • 33. bod Voľba člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 34. bod Rôzne
 • 35. bod Interpelácie poslancov
 • Zasadnutie mestskej rady

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: