Piešťany MsZ 14.12.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 26.10.2023
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 • 4. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 15/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Piešťany č. 19/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 8. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 • 9. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 • 10. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 • 11. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 a 2026
 • 11. bod Pokračovanie Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 a 2026
 • 12. bod Obnova športového areálu pri ZŠ Mojmírova v Piešťanoch, vybudovanie exteriérovej učebne s oddychovou zónou
 • 13. bod Voľba člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 14. bod Odvolanie člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 15. bod Odvolanie člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 16. bod Voľba člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 17. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10.zasadnutia MsZ r. 2023
 • 18. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2024
 • 19. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na rok 2024
 • 20. bod Rôzne
 • 21. bod Interpelácie poslancov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: