Piešťany MsZ 01.02.2024

Zasadnutie mestského zastuúiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 • 3. bod Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany k výkonu sobášiaceho
 • 4. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 14. decembra 2023, dňa 28.12.2023 a plnenie uznesení za obdobie január – december 2023
 • 5. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 • 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany
 • 7. bod Správa o preskúmaní Územnoplánovacej dokumentácie mesta Piešťany – Návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany
 • Slovo pre protestujúcich
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Robertom Kopányim a manželkou Júliou
 • 9. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Bc. Lukáša Brunovského, lokalita Detvianska ul.
 • 10. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany
 • 11. bod Areál Lodenica – návrh špecifikácie všeobecne prospešných služieb
 • 12. bod Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do Rady školy pri Základnej škole, Brezová 19, Piešťany a Rady školy pri Materskej škole, Ružová 2, Piešťany
 • 13. bod Návrh na zmenu zástupcov mesta Piešťany v právnických osobách – personálna nominácia do orgánov
 • 14. bod Voľba člena komisie MsZ
 • 15. bod Voľba člena komisie MsZ
 • 16. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2024
 • 17. bod Záznam o výsledku ukončenej kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta Piešťany, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur
 • 18. bod Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2023
 • 19. bod Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany
 • 20. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti
 • 21. bod Úprava štatútu Komisií MsZ Piešťany, lehoty na predkladanie materiálov
 • 22. bod Rôzne
 • 23. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: