Pod. Biskupice MiZ (titulky) 23.04.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie a Návrh programu
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 13.02.2024
 • 3. bod Voľba podpredsedu Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva po zaniknutom mandáte poslankyne
 • 4. bod Správa o výsledkoch kontrol
 • 5. bod Správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Bratislava – Podunajské Biskupice, odboru poriadkovej polície, Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2023
 • 6. bod Správa o činnosti Mestskej polície Okresného veliteľstva Bratislava II v MČ Podunajské Biskupice za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 • 7. bod Výzva – Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa
 • 8. bod Návrh na dlhodobý nájom časti pozemku parc. č. 5406/27 o výmere 7626 m2 v areáli ZŠ Bieloruská 1 na obdobie 10 rokov od 01.07.2024 za účelom vykonávania športovej prípravy futbalového klubu ŠPORTOVÝ KLUB VRAKUŇA BRATISLAVA
 • 9. bod Návrh na druhú zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2024
 • 10. bod Návrh zámeru nájmu objektu „Kultúrny dom VESNA“ vrátane pozemkov nachádzajúcom sa na ul. Biskupická 10743/15, 821 06 Bratislava so súpisným číslom 10 743, postaveného na parc. č. 543/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 648 m2 spolu s parc. č. 543/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1740 m2 na dobu určitú 20 rokov v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) v zmysle § 9a ods.1 písm. a) a ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • 11. bod Návrh na nájom nebytových priestorov slúžiacich ako šatne a sklad nachádzajúcich sa v Dome kultúry Vetvár na Biskupickej ul. č. 15, ktorý je postavený na parcele reg. „C“ s parc. č. 583/5 v k. ú. Podunajské Biskupice na neurčitý čas v prospech nájomcu Divadlo POD SCHODAMI, o. z., so sídlom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava, IČO: 52 801 331
 • 12. bod Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“ na Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú od 01.06.2024 do 30.09.2024 v prospech prevádzkovateľa Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríkova 16, 82107 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 8 ods. 11 písm. f/ Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice schválené Uznesením č. 128/2022-2026 dňa 12.12.2023
 • 13. bod Návrh SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
 • 14. bod Návrh SCHVÁLENIE RELÍZINGU OSOBNÉHO AUTOMOBILU TOYOTA COROLLA
 • 15. bod NÁVRH Stanoviska mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice k návrhu dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy (celomestský komunitný plán)
 • 16. bod Návrh- Výzva na predkladanie źiadosti o poskytnutie dotácie
 • 17. bod Informačná správa o činnosti matričného úradu za rok 2023
 • 18. bod Interpelácia poslancov
 • 19. bod Rôzne
 • 20. bod Diskusia

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: