Pod. Biskupice MiZ 25.04.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 14.02.2023 a 21.03.2023
 • 3. bod Informačná správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Bratislava - Podunajské Biskupice, odboru poriadkovej polície, Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2022
 • 4. bod Informačná správa o činnosti Mestskej polície Okresného veliteľstva Bratislava II v mestskej časti Podunajské Biskupice za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 6. bod Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2441 – záhrada o výmere 102,5 m2 na Devätinovej č. 17 na dobu určitú na 4 roky do 30.09.2027 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Mgr. Alica Nagyová, r. Nagyová, bytom Bórovie 496/1, 976 63 Predajná ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 7. bod Návrh nájmu predajného stánku a pomocných priestorov č. 13 a č. 14 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu určitú na dva roky od podpísania nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 8. bod Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. – kúpa objektu parc. č. 5500/2,6 s ostatnou plochou parc. č. 5500/5,7 v katastrálnom území Podunajské Biskupice, o celkovej výmere 602 m2, vedeného na LV č. 5037, od súčasného vlastníka Rezidencia Hronská 2A, s.r.o.
 • 9. bod Nákup techniky spoločnosťou Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
 • 10. bod Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa v Bytovom podniku Podunajské Biskupice
 • 11. bod Návrh na voľbu člena Dozornej rady Bytového podniku Podunajské Biskupice s. r. o.
 • 12. bod Informácia hodnotenia priebežného plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 13. bod Informácia o podmienkach poskytovania finančného príspevku mestskou časťou BratislavaPodunajské Biskupice na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • 14a. bod Infospráva o obnove vozového parku
 • 14b. bod Návrh na určenie platu starostu MČ BA Podunajské Biskupice
 • 15. bod Interpelácie
 • 16. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: