Pod. Biskupice MsZ 12.12.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 26.09.2023 a 24.10.2023
 • 3. bod Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2024 – 2026
 • 4. bod Návrh na siedmu zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a p
 • 5. bod Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 6. bod Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 7. bod Návrh Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na I. polrok 2024
 • 8. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. .../2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice
 • 10. bod Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy
 • 11. bod Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy č. .../2023, ktorým sa zrušuje VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2016 a č. 6/2018
 • 12. bod Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice
 • 13. bod Informatívna správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2023
 • 14. bod Návrh na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 15. bod Návrh Schválenia použitia prostriedkov z kapitálového fondu
 • 16. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 2797/2, záhrada o výmere 27m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Zuzane Vencelovej, bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava v zmysle §9a ods.8 písm. b) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 17. bod Návrh zámeru nájmu časti pozemku parcely registra „C“: parc. č. 3809/15 o výmere 273m2 na Pšeničnej ulici na dobu určitú – dva roky od podpísania nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 18. bod Návrh predĺženia doby nájmu pozemkov a nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na ďalšie dva roky
 • 19. bod Návrh zmena Prevádzkového poriadku Športového areálu Tryskáč
 • 20. bod Návrh Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 21. bod Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024
 • 22. bod Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva na rok 2024
 • 23. bod Návrh Informatívna správa o plánovaných kultúrnych podujatiach na rok 2024
 • 24. bod Návrh Voľba člena komisie školstva
 • 25. bod Návrh Informatívna správa o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl podľa stavu k 15.09.2023
 • 26. bod Interpelácie poslancov
 • 27. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: