Podunajské Biskupice MiZ 20.12.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 27.09.2022 a dňa 28.11.2022.
 • 3. bod Návrh – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice na I. polrok 2023.
 • 4. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2022.
 • 5. bod Návrh zámeru nájmu nebytových priestorov v ZŠ Vetvárska 7, 821 06 Bratislava o výmere 63, 95 m 2 v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 6. bod Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva na rok 2023.
 • 7. bod Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice na rok 2023.
 • 8. bod Informačná správa o doméne.
 • 9. bod Informatívna správa o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl podľa stavu k 15. 09. 2022.
 • 10. bod Interpelácie poslancov.
 • 11. bod Rôzne + Vystúpenie občana + Záver

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: