Podunajské Biskupice MiZ 25.06.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie a Návrh programu
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 23.04.2024
 • 3. bod Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2023
 • 4. bod Návrh Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na II. polrok 2024
 • 5. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 6. bod Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 7. bod Návrh na tretiu zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice
 • 9. bod Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy č. .../2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva
 • 10. bod Návrh Dodatku č. 1 MEMORANDUM o spolupráci
 • 11. bod Návrh Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
 • 12. bod Návrh Schválenie zámeru s objektom HRONSKÁ
 • 13. bod Návrh Schválenie zámeru s objektom - PENZIÓN KOVOVÁ
 • 14. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 1185, záhrada o výmere 407m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Tomášovi Bocánovi, bytom Stachanovská 35, 821 05 Bratislava v zmysle §9a ods.15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 bod 8 písm. g) Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 15. bod Návrh na dlhodobý nájom časti pozemku parc. č. 5406/27 o výmere 5 064 m2 v areáli ZŠ Bieloruská 1 na obdobie od 01.07.2024 do 30.06.2028 za účelom vykonávania športovej prípravy futbalového klubu ŠPORTOVÝ KLUB VRAKUŇA BRATISLAVA, IČO: 30 813 671, Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 8 ods. 11 písm. m/ Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným
 • 16. bod Zámer predaja novovzniknutého pozemku reg. „C“ parc. č. 5476/301, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 353m², vytvoreného z pozemku registra „C“ parc. č. 5476/103 v k.ú. Podunajské Biskupice v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 bod 1 písm. a/ Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, t.j. formou obchodnej verejnej súťaže
 • 17. bod Návrh nájmu časti nebytových priestorov o výmere 107,76m2 nachádzajúcich sa v Dennom centre Latorická 4, na obdobie do 31.12.2025 v prospech Jednota dôchodcov Slovenska - Základná organizácia Podunajské Biskupice, zastúpená p. Evou Jurčíkovou ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 18. bod Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024 pre druhé kolo výzvy z oblasti Kultúra
 • 19. bod Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024
 • 20. bod Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2023
 • 21. bod Zriadenie úvodného ročníka na ZŠ Bieloruská 1, Bratislava k 01.09.2024
 • 22. bod Informácia o spôsobe vybavenia interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice
 • 23. bod Interpelácie poslancov
 • komplet

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: