Rača MiZ (titulky) 07.05.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov a návrhovej komisie
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Správa o bezpečnosti za rok 2023 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača
 • 5. bod Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu 1-izbového o rozlohe 38,07 m2
 • 6. bod Návrh Zmluvy o vykonaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu (MČ BA-Vajnory)
 • 7. bod Návrh písomného stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy
 • 8. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov na Plickovej ul. č. 18 (bývalá jedáleň Plickova), ako prípad hodný OZ
 • 9. bod Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17332/39, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 15 písm. b) zákona o majetku obcí (pozemok pod garážou Hagarova)
 • 10. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov obchodnou verejnou súťažou (ZS Tbiliská, KS Žarnovická)
 • 11. bod Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (ProBUG, s. r. o.)
 • 12. bod Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS Tbiliská, ako prípad hodný OZ (MUDr. Viliam Srdoš)
 • 13. bod Návrh na zmenu nájomcu stavby so súpisným č. 9804 nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)
 • 14. bod Poslanecký návrh na vyznačenie krátkodobého státia vozidiel návštevníkov pošty na Kubačovej ul.
 • 15. bod Poslanecký návrh na zrušenie bezúčelovej trasy autobusovej linky MHD č. 52 v oboch smeroch po ul. Pri vinohradoch, v úseku od ul. Lisovňa po odbočenie na Popolnú ulicu a čiastočné zjednosmernenie ulíc Pri vinohradoch a Alstrova
 • 16. bod Informácia o zmene organizačného poriadku
 • 17. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2024
 • 18. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024
 • 19. bod Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača
 • 20. bod Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2023 - informácia
 • 21 až 26. bod Spoločné prerokovanie bodov (e dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť školstvo, soc, kuôtúra, šport, životné prostrednie, vinohradníctvo)
 • 27. bod Správa o výsledku kontroly B/3 „Kontrola určovania, zmeny alebo zrušenia súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedenia evidencie súpisných čísiel a evidencie orientačných čísiel a jej aktuálnosti“
 • 28. a 29. bod Informácie a Rôzne
 • Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: