Rača MiZ 29.09.2020

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program
 • 3. bod Informácia o plnení uznesení
 • 4. bod Návrh na zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 186/29/01/20/P
 • 5. bod Návrh VZN č. .../2020 o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa
 • 6. bod Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 20, Podbrezovská 28/A
 • 7. bod Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie : Nový záhon Bratislava-Rača
 • 8. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská, ktorú zriadila Mestská časť Bratislava – Rača
 • 9. bod 9. Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa delegovaných do Rady školy pri MŠ Cyprichova 74 a MŠ Plickova 16 z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy
 • 10. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, nachádzajúceho sa v priestoroch Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na pozemku parc. č. 475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch školsk
 • 11. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, nachádzajúceho sa v priestoroch Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na pozemku parc. č. 475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch školsk
 • 12. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Račiansky muzeálny spolok)
 • 13. bod Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. Rača
 • 14. bod 14. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. R
 • 15. bod Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetko-právneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy po
 • 16. bod Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • 17. bod Návrh na odpredaj nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m2 v bytovom dome na Peknej ceste 3,5 obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • 18. bod Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolnu v základnej škole Plickova ul. č. 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138
 • 19. bod Návrh na odpustenie dlhu nájomcovi nebytových priestorov v dome služieb Dopravná 57 - Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA
 • 20. bod Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – záhrady Staviteľská ul. v k.ú. Rača
 • 21. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Rača a spoločnosťou VI GROUP Rača, spol. s r.o., ktorej predmetom je vyriešiť situáciu na pozemku „C“ KN parc.č.1606 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1901 m², zapísan
 • 22. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020
 • 23. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2020
 • 24. bod Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ s MŠ J. A. Komenského za rok 2019
 • 25. bod Informácia o stave projektu rekonštrukcia ZŠ Plickova
 • 26. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 27. bod Interpelácie
 • 28. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: