Rača MiZ 25.05.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

>

  • 1. a 2. bod Otvorenie, progream, Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
  • 3. bod Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN HM SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  • 4. bod Návrh na prenájom NP v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3 a časti pozemku parc. č. 216/2, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (OZ-Terroir Rača)

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: