Rača MiZ 02.11.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a - 2. bod Otvorenie, schválenie programu, Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ
 • 5. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
 • 6. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP
 • 7. bod Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, ako prípad hodný OZ (Rodinné centrum Ráčik, o.z.)
 • 8. bod Návrh na prenájom NP v KS na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)
 • 9. bod Návrh na podnájom časti pozemku parc. č. 4678/1, ako prípad hodný OZ (ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o.)
 • 10. bod Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17332/27, 28, 29, 34 a podielu na pozemku parc. č. 17332/75
 • 11. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
 • 12. bod Poslanecký návrh na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky
 • 12. bod Pokračovanie
 • 13. bod Systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území MČ Bratislava-Rača
 • 14. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 15. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: