Rača MiZ 14.12.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024 Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024
 • 5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
 • 6. bod Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Rača na roky 2021 - 2030
 • 7. bod Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • 8. bod Návrh na schválenie Štatútu ocenenia : VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE
 • Vystúpenie občanov
 • 9. bod Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite obytného súboru Rínok Rača v Mestskej časti Bratislava – Rača. Návrh na zrušenie bodu 2 Uznesenia UZN 368/04/05/21/P
 • 10. bod Návrh na prenájom NP / predĺženie doby nájmu NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (J-Medic s. r. o.)
 • 11. bod Návrh na prenájom NP na Cyprichovej ul. č. 1, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)
 • 12. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.)
 • 13. bod Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 256/14, 15, ako prípad hodný OZ
 • 14. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2021
 • 15. bod Návrh plánu sobášnych dní v roku 2022 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača
 • 16. bod Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti
 • 17. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP
 • 18. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022
 • 19. bod Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných a kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020
 • 20. a 21. bod Informácia o vybavení interpelácií + Interpelácie
 • 22. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: