Rača MiZ 03.05.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia, Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP
 • 5. bod Návrh na delegovanie nového člena Rady školy
 • 6. bod Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
 • 7. bod Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu športového areálu Pekná cesta
 • 8. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie
 • 9. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo
 • 10. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo
 • 11. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra
 • 12. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport
 • 13. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci
 • 14. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022
 • 15. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: