Rača MiZ 03.05.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia, Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP
 • 5. bod Návrh na delegovanie nového člena Rady školy
 • 6. bod Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
 • 7. bod Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu športového areálu Pekná cesta
 • 8. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie
 • 9. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo
 • 10. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo
 • 11. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra
 • 12. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport
 • 13. bod Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci
 • 14. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022
 • 15. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: