Rača MiZ 28.06.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1-2. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2a. bod Sľub poslanca
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2021/2022
 • 5. bod Správa o riešení utečeneckej krízy jednotlivými oddeleniami MÚ MČ Bratislava-Rača s presahom na využívané služby celomestského charakteru
 • 6-10. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2021
  Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2021
  Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2021
 • 11.-12. bod Račianske múzeum v Koloničovej kúrii
  Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ
 • 13. bod Návrh na zriadenie vecného bremena a schválenie odplaty za vecné bremeno pre vlastníkov parciel na parkovanie na Hečkovej ul.
 • 14. bod Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/932, 17115/933, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/941, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku parc. č. 17115/924, ako prípad hodný OZ
 • 15. bod Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17386/12 ako prípad hodný OZ
 • 16. bod Návrh na prenájom pozemku parc. č. 256/12, ako prípad hodný OZ
 • 17. bod Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ
 • 18. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 17375/29, ako prípad hodný OZ
 • 19. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 - 2026
 • 20. bod Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022 – 2026
 • 21. bod Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zákaz prevádzkovania hazardných hier
 • 22. bod Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – daň z nehnuteľností
 • 23. bod Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pôsobnosť MČ v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca
 • 24. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
 • 25. bod Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2021 - informácia
 • 26. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021
 • 27. bod Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ
 • 28. bod Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť v MČ za vybrané obdobie rokov 2020, 2021 a 1. Q 2022
 • 29. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022
 • 30. bod Informácia o aktuálnom stave zámeru LBG Aréna – stanovisko prenajímateľa pozemkov
 • 30a. bod Výpožička
 • 31-32. bod Informácia o vybavení interpelácií
  Interpelácie
 • 33. bod Rôzne
 • Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: