Rača MiZ 15.12.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1a2. bod Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 • 5. bod Návrh VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
 • 6. bod Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ
 • 7. bod Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 a prislúchajúcej časti priľahlého pozemku parc. č. 17375/29, ako prípad hodný OZ
 • 8. bod Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad hodný OZ
 • 9. bod Návrh na prenájom NP, pozemku parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou
 • 10. bod Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 556/28/06/22/P v znení uznesenia č. UZN 579/27/09/22/P
 • 11. bod Návrh na pomenovanie verejných priestranstiev - ulice v lokalite Východné, investičný projekt Rendez Vous
 • 12. bod Návrh dodatku č. 2 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ
 • 13. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022
 • 14. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
 • 15. bod Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri MZ MČ Bratislava-Rača
 • 16. bod Návrh plánu sobášnych dní v roku 2023 na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača
 • 17. bod Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti
 • 18. bod Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
 • 19. bod Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie prostriedkov v ZŠ Tbiliská za rok 2021
 • 20. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
 • 21. bod Návrh na investičný úver
 • 22. a 23. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: