Rača MiZ 27.06.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 4. bod Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2022/2023
 • 5. bod Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
 • 5a. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996
 • 6. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2022
 • 7. bod Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2022
 • 8. bod Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2022
 • 9. bod Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2022
 • 10. bod Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby za rok 2022
 • 11. bod Návrh na doplnenie strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2020-2024
 • 12. bod Návrh stanoviska MZ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nájme bytov
 • 13. bod Návrh na prenájom ZŠ Plickova 9 zapísanej na LV č. 1628, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 14. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4778/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 15. bod Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) pozemku parc. č. 17386/15, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 16. a až 20. bod Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (EndoHep, s. r. o.)
 • 21 a 22. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022, ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9,
  @@. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača
 • 23. bod Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 83/28/03/23/P
 • 24. bod Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 523/03/05/22/P a Návrh na schválenie projektového zámeru a predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizm
 • 25. bod Návrh na zmenu člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r. o.
 • 26. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
 • 27. bod Poslanecký návrh na určenie mesačného platu starostu mestskej časti Bratislava-Rača
 • 28. bod Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2022 - informácia
 • 29. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022
 • 30. bod Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2024 a obdobie 2025-2026
 • 31. bod Návrh na dočasné menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava- Rača
 • 32. bod Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ
 • 33. bod Správa o výsledku kontroly evidencie nehnuteľného majetku – pozemkov v majetku mestskej časti Bratislava-Rača
 • 34. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023
 • 35 a 36. bod Interpel8cie 1 Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: