Rača MiZ 26.09.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača 2. Voľba návrhovej komisie
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17
 • 5. bod Návrh na schválenie výpožičky NP Červenej lisovne NKD, ul. Barónka č. 3. pre Račiansky muzeálny spolok
 • 6. bod Návrh na schválenie výpožičky bezpečnostných kamier v ZŠ Plickova 9 pre Mestskú políciu HM SR Bratislavy
 • 7. bod Návrh na zmenu nájomcu NP na Dopravnej ul. č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ing. Vojtech Bugár – ProBUG)
 • 8. bod Návrh na prenájom časti NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ (bankomat)
 • 9. bod Návrh stanoviska MZ k návrhu k návrhu dodatku č. 24 Štatútu HM SR Bratislavy
 • 10. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2023
 • 11. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
 • 12. bod Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 467_25_05_10_P
 • 13. bod Návrh Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ
 • 14. bod Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku MZ
 • 15. bod Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača
 • 16. bod Voľba predsedu Komisie školskej a sociálnej Miestneho zastupiteľstva MČ BratislavaRača
 • 17. bod Návrh na zmenu členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r. o.
 • 18. bod Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P
 • 19. bod Interpelácie
 • 20. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: