Rača MiZ 07.11.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
 • 5. bod Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 6. bod Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR o dani z nehnuteľností
 • 7. bod Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 • 8. bod Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 • 9. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2023
 • 10. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
 • 11. bod Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P
 • 12. bod Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, uzatvorených v roku 2022 - MÚ MČ Bratislava-Rača
 • 13. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 14. bod Interpelácie
 • 15. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: