Rača MiZ 06.02.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2023
 • 5. bod Správa o činnosti DHZO Bratislava-Rača za rok 2023
 • 6. bod Návrh na vyradenie Školského klubu detí, Hubeného 23, Bratislava, ako súčasť Základnej školy, Tbiliská 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR
 • 7. bod Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 9/2022
 • 8. bod Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača
 • 9. bod Návrh VZN č. 3/2024, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Kadnárova 69, 831 51 Bratislava a jej súčasť výdajňa školskej jedálne pri Materskej škole, Kadnárova 69
 • 10. bod Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača
 • 11. bod Návrh VZN č. 5/2024 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaRača
 • 12. bod Návrh VZN č. 6/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v znení VZN č. 5/2023
 • 13. bod Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 152/26/09/23/P zo dňa 26.09.2023 na výpožičku nebytových priestorov červenej lisovne NKD
 • 14. bod 1Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 132/27/06/23/P zo dňa 27.06.2023 na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 4741/2 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 6, 11-19, 22 a 23
 • 15. bod Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia
 • 16. bod Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2024
 • 17. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024
 • 18. bod Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2023
 • 19. bod Správa o výsledku kontroly činnosti a hospodárenie Dobrovoľného hasičského zboru / DHZO/ mestskej časti Bratislava-Rača
 • 20. bod Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Rača podľa 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur
 • 21. bod Správa o kontrolnej činnosti v zmysle §18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • 22. + 23. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: