Rača MiZ 25.06.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1-2. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2023/2024
 • 5. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023 a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
 • 6. bod Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2025 a obdobie 2026-2027
 • 7. bod Návrh na schválenie odborníka z radov obyvateľov do stálej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
 • 8. bod Návrh na menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava-Rača
 • 9 až 13. Spoločné prerokovanie soc. vecí
 • 14. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024
 • 15. bod Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP na Dopravnej ul. č. 57, v BratislaveRači, ako prípad hodný OZ (Ateliér Tóth)
 • 16. bod Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (MUDr. Martin Holan)
 • 17. bod Návrh na predaj pozemku registra C KN parc. č. 433/16, k. ú. Rača obchodnou verejnou súťažou
 • 18. bod Návrh na prenájom energetickej infraštruktúry slúžiacej na výrobu, rozvod a dodávku tepla v MČ Bratislava-Rača ako dôvod hodný osobitného zreteľa
 • 19. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve HM SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, v k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ
 • 20. bod Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľného majetku – daru
 • 21. bod Návrh na ukončenie zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014
 • 22. bod Návrh na vrátenie pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na účely zámeny pozemku s pozemkom vo vlastníctve MONAQ Leasing, a. s.
 • 23. bod Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ
 • 24. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2024
 • 25. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: