Rača MsZ 04.05.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

>

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh na odvolanie dvoch zástupcov zriaďovateľa a následné delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do niektorých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača
 • 5. bod Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
 • 6. bod Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Mestskej časti Bratislava-Rača Potočné a v lokalite obytného súboru Rínok Rača
 • 7. bod Návrh na prenájom NP v AB na Hečkovej ul. č. 5 ako prípad hodný OZ (zornicka/architects s. r. o.)
 • 8. bod Návrh na predĺženie doby nájmu stavby so súpisným č. 9804, parc. číslo 17323/2, k.ú. Rača ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)
 • 9. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
 • 10. až 15. bod Dotácie do oblasť životné prostredie, vimnohradníctvo, školstvo, kultúra, šport, sociál.
 • 16. bod Návrh stanoviska MČ k Urbanistickej štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy
 • 17. bod Správa o výsledku kontroly vybraných investičných akcií, kapitálových výdavkov realizovaných v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača
 • 18. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 19. bod Interpelácie
 • 20. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: