Rajec MsZ 28.09.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
 • 3. bod Žiadosť o ukončenie nájmu pozemku pod garáž KNC parcela č. 2156/52 na sídlisku Juh a uzavretie nového nájomného vzťahu
 • 4. bod Usporiadanie užívacích práv k pozemkom – Daniel Gašpárek
 • 5. bod Kúpa nebytových priestorov v budove s.č. 150 – Poliklinika Rajec
 • 6. bod Žiadosť o nájom pozemkov pod garážou č. 9 na sídlisku Juh
 • 7. bod Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcely v k.ú. Rajec – KNC č. 2124/18, KNC č. 2124/409, KNC č. 2142/9 a KNE č. 7119
 • 8. bod Nájom pozemku na miestnom cintoríne o výmere 1 m2 pre osadenie samoobslužného predajného automatu na náplne do kahancov
 • 9. bod Kúpa pozemku KNC parcela č. 2124/370 alternatívne časti pozemku KNC parcela č. 3737/1 na ul. Hollého
 • 10. bod Žiadosť o poskytnutie NFP : Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie
 • 11. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 12. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 13. bod Delegovanie člena za zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ
 • 14. bod Založenie mestského podniku Technické služby mesta Rajec, s.r.o.
 • 15. bod Návrh zmeny zapisovateľa Komisie pre školstvo, kultúru a šport
 • 16. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 17. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 13.augusta 2020 do 28.septembra 2020
 • 18. bod Interpelácie
 • 19. bod Diskusia
 • 20. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: