Rajec MsZ 25.02.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod Návrh na vystúpenie z členstva v združení : REGIÓN BESKYDY
 • 3. bod Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 110/2020 zo dňa 03.12.20204.
 • 4. bod Prenechanie nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
 • 5. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu pre projekt s názvom : Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1.etapa a zabezpečenie spolufinancovania projektu
 • 6. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec a náležitosti prihlášky
 • 7. bod Návrh Zásad o poskytovaní jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
 • 8. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 9. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 • 10. bod Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 • 11. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
 • 12. bod Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky
 • 13. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – RO č. 7/2021 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2021 – RO č. 7/2021
 • 14. bod Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Nová cesta 361, Bobrov do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021
 • 15. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 16. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2020
 • 17. bod Neprerokovaný (Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 03. decembra 2020 do 25. februára 2021
 • 18. bod Správa náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii za rok 2020
 • 19. - 21. bod Interpelácie, Diskusia, Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: