Rajec MsZ 02.12.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia (poškodený súbor)
 • 2. bod Dodatok č. 2 k VZN 3/2020 o komunálnom odpade a drobných stavebných odpadoch (poškodený súbor)
 • 3. bod Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbou „Nová skládka odpadov Rajec – Šuja“
 • 4. bod Výzva na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam, pozemky na ul. Vojtova
 • 5. bod Žiadosť o zmenu nájomcu Zmluvy o nájme pozemkov pod garážou č. 6 na sídlisku Juh
 • 6. bod Prenechanie nebytových priestorov v budove MsÚ v Rajci do nájmu Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 79/2021 zo dňa 23.9.2021
 • 7. bod Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec – začatie obstarávania, žiadosť o dotáciu na spracovanie dokumentácie
 • 8. bod Návrh na zrušenie Denného stacionára pre seniorov v Domove vďaky Rajec
 • 9. bod Návrh VZN č. 5/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
 • 10. bod Návrh VZN č. 6/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • 11. bod Návrh VZN č. 7/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach „Trhový poriadok“
 • 12. bod Návrh VZN č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva
 • 13. bod Návrh VZN č. 9/2021 o dani z ubytovania
 • 14. bod Návrh VZN č. 10/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022
 • 15. bod Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. “r.s.p.“
 • 16. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 17. bod Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2022 – 2024 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rajec na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022
 • 18. bod Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 • 19. bod Správa o vykonanej kontrole č. 5
 • 20. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022
 • 21. bod Návrh harmonogramu riadnych zasadnutí MZ na rok 2022
 • 22. bod Interpelácie 23,Diskusia 2, Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: