Rajec MsZ 28.04.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17 Pokračovanie v plnení Uznesenia č. 9/2022 zo dňa 24.2.2022
 • 3. bod Nájom pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 1101/1 na Hollého ulici pri Poliklinike Pokračovanie v plnení Uznesenia č. 10/2022 zo dňa 24.2.2022
 • 4. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 2136/2 na ul. Bystrická
 • 5. bod Ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, pozemky na ul. Hollého
 • 6. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na ul. Sama Chalupku
 • 7. bod Ponuka predaja pozemkov mestu, parcely KNE č. 3677/1 a 3699 v k.ú. Rajec
 • 8. bod Nájom nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200
 • 9. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 10. bod Výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky: a) účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2021 b) predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2021
 • 11. bod Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií ZŠ a ZUŠ
 • 12. bod Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2021
  a) Inventarizácia k 31.12.2021 – správa UIK
  b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2021
  c) Poznámky 31.12.2021
  d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2021
  e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Rajec za rok 2021
 • 13. bod Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 12/2022
 • 14. bod Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“
 • 15. bod Správy o vykonaných kontrolách č. 2, 4 a 6
 • 16. bod Správa o vykonanej kontrole č. 1/2022
 • 17. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
 • 18. bod Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 • 19. bod Interpelácie
 • 20. bod Diskusia
 • 21. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: