Rajec MsZ 21.06.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na ul. Sama Chalupku Pokračovanie v plnení Uznesenia č. 22/2022 zo dňa 28.4.2022
 • 3. bod Nájom nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200 Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 23/2022 zo dňa 28.4.2022
 • 4. bod Kúpa pozemkov, parcely CKN č. 22 a CKN č. 23/1 v k.ú. Rajec
 • 5. bod Zámena pozemkov pre zriadenie zázemia pre TSMR, s.r.o. “r.s.p.“
 • 6. bod Predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 467/10
 • 7. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 8. bod Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 9. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 20
 • 11. bod Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 • 12. bod Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2022 – 2026
 • 13. bod Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov MZ a určenie počtu poslancov MZ v jednotlivých volebných obvodoch
 • 14-16. bod Interpelácie, Diskusia, Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: